Dane osobowe i polityka w sprawie plików „cookie”

Karta ochrony danych osobowych i zarządzania plikami „cookie”

Niniejsza karta ochrony danych osobowych i zarządzania plikami „cookie” szczegółowo przedstawia politykę spółki V33 (właściciela marki Libéron) w dziedzinie ochrony prywatności i zbierania danych osobowych oraz w sprawie plików „cookie”.

Dotyczy ona danych zbieranych w Witrynie internetowej https://liberon.pl. Witryna ta jest chroniona przez usługę Google Recaptcha. Podczas poruszania się po tej witrynie obowiązują zasady poufności i warunki użytkowania firmy Google.

Aby ułatwić dostęp do niniejszej karty, udostępniamy ją u dołu strony (menu „Dane osobowe i polityka w sprawie plików cookie”) oraz we wszystkich innych miejscach, w których użytkownik jest proszony o podanie informacji osobowych.

Niniejsza karta ma na celu poinformowanie Użytkownika:

– o stosowanych przez nas metodach zbierania danych osobowych, w maksymalnym poszanowaniu praw Użytkownika,

– o danych, które są zbierane w naszej Witrynie,

– o możliwych sposobach wykorzystania zebranych danych oraz prawach przysługujących Użytkownikowi w odniesieniu do tych danych.

W niniejszej karcie i/lub za każdym razem, gdy Użytkownik proszony jest o podanie danych osobowych, spółka V33 precyzuje cele przetwarzania danych oraz sposoby wykonywania wszystkich operacji (zbieranie, zapisywanie, modyfikowanie itd.).

Spółka V33 zobowiązuje się:

– czuwać nad poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych,

– informować osoby o przysługującym im prawie do dostępu i poprawiania danych oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu,

– dopełnić formalności prawnych i/lub wymaganych przepisami.

Informujemy, że w zakresie zbierania danych osobowych oraz w zakresie zarządzania tymi danymi przestrzegamy ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. w sprawie informatyki, plików i swobód, ze zmianami oraz w wersji obowiązującej, a także rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych, przyjętego 27 kwietnia 2016 r. przez Parlament Europejski, jak również wynikających z niego praw i przepisów.

I. Ochrona danych

1 – Definicja i charakter danych osobowych

Podczas korzystania przez Użytkowników z naszej Witryny internetowej oraz za pomocą owej witryny możemy zbierać dane osobowe, które są nam przekazywane w następujący sposób:

 • poprzez formularz kontaktowy Libéron (https://liberon.pl/contact/),
 • poprzez stronę zamawiania (w przypadku zamawiania online artykułów Libéron),

poprzez „dane osobowe” rozumie się wszystkie dane umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację użytkownika (poprzez połączenie ze sobą informacji) takie jak formy grzecznościowe, nazwiska, imiona, adresy pocztowe, kody pocztowe, miejscowości, kraje, adresy e-mail, numery telefonu itp.

2 – Prawa dostępu, poprawiania, kasowania i przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Zgodnie z francuską ustawą nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. zwaną „Informatyka i swobody”, a także zgodnie z postanowieniami rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych, przyjętego przez Parlament Europejski 27 kwietnia 2016 r., Użytkownik ma prawo do dostępu, poprawiania, usuwania i przenoszenia danych osobowych dotyczących jego osoby oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Użytkownik może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych, w szczególności jeśli są one używane w celu poszukiwania nowych klientów.

Użytkownik może skorzystać ze swojego prawa dostępu do dotyczących go danych, poprawić owe dane lub usunąć je przez wysłanie stosownego żądania do spółki V33. W tym celu należy wysłać pocztą pismo podpisane przez osobę wystosowującą żądanie i dołączyć do niego dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) z podpisem osoby wykonującej swoje prawo.

Adres, na który należy wysłać pismo: V33 – Rue de la Croix Bernard – 39210 DOMBLANS

3 – Zarządzanie danymi osobowymi przez spółkę V33

3.1 Metody zbierania danych

Gdy użytkownik porusza się po Witrynie internetowej https://liberon.pl oraz aby móc oferować mu proponowane na Witrynie usługi, możemy zbierać dotyczące go dane osobowe. Przed pobraniem danych osobowych każdorazowo uzyskujemy na to zgodę użytkownika: w formularzu do wypełnienia znajduje się pole wyboru, które należy zaznaczyć po zapoznaniu się z niniejszą Kartą ochrony danych.

3.2 Cel zbierania danych

Dane osobowe użytkowników są zbierane w jednym z następujących celów:

 • zarządzanie prośbami o udzielenie informacji lub o poradę i zgłoszeniami do Działu obsługi posprzedażnej w celu monitorowania relacji z klientem,
 • sporządzanie sprawozdań, statystyk handlowych, badań rynku i badań zachowań, w szczególności w celu ulepszenia naszych produktów i jak najlepszego odpowiedzenia na oczekiwania klientów poprzez oferowanie produktów dostosowanych do ich potrzeb,
 • zarządzanie prośbami użytkowników o prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • zarządzanie fakturami i dostawami produktów zamówionych w Witrynie.

Spółka V33 zobowiązuje się ograniczyć zbierane dane wyłącznie do tych danych, których przetwarzanie jest bezwzględnie konieczne do obsługi żądań użytkowników i do świadczenia im usług oferowanych na naszej witrynie internetowej.

3.3 Przechowywanie danych

Zbierane przez nas dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane te są zostały zebrane i nie dłużej, maksymalnie zaś przez 3 lata od chwili, w której dane zostały pobrane lub od daty ostatniego kontaktu w przypadku wysłania propozycji handlowych, przy czym w obu przypadkach dane te służą poszukiwaniu klientów.

Na koniec, gdy tylko zebrane dane przestaną być niezbędne do celów, do których zostały zebrane:

 • zobowiązujemy się skontaktować z Użytkownikiem w celu ustalenia, czy chce on dalej otrzymywać oferty handlowe;
 • jeśli tak nie jest, dane zostaną zarchiwizowane i zanonimizowane lub zniszczone.

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, ponieważ dysponuje prawem dostępu do danych, poprawiania ich lub usunięcia oraz prawem wniesienia sprzeciwu, zgodnie z tym, jak zostało to opisane powyżej.

3.4 Adresat danych

Zbierane dane osobowe dotyczące Użytkownika są przeznaczone dla spółki V33.

Aby opisane wyżej przetwarzanie danych było możliwe, musimy udostępniać dane Użytkownika upoważnionym do tego pracownikom, tzn.:

 • pracownikom naszych działów wewnętrznych: komunikacji, IT, marketingu;
 • naszym podwykonawcom: projektantom stron www, firmom pozycjonującym (SEO) i firmom hostingowym.

Zbierane przez nas dane dotyczące Użytkowników nie są przeznaczone do przekazywania poza Unię Europejską. Jednakże, gdyby do tego doszło, zapewniamy, że w przypadku przesłania danych za granicę, a w szczególności poza Unię Europejską, dołożymy wszelkich starań i zastosujemy odpowiednie środki, aby zagwarantować wystarczający poziom ochrony danych Użytkowników poprzez:

 • kierowanie się w stronę krajów uznawanych za „bezpieczne”, tzn. oferujących silną ochronę danych;
 • żądanie koniecznych zezwoleń wydawanych przez organy kontroli zanim jeszcze dojdzie do zbierania danych, o ile są one wymagane, w zależności od kraju;
 • uzyskanie od podwykonawców gwarancji zabezpieczenia i poufności, np. przez narzucenie w umowach klauzul bezwzględnej poufności, z zastrzeżeniem możliwości regularnej kontroli poprzez audyty.

4 – Bezpieczeństwo i poufność zbieranych danych osobowych

Bezpieczeństwo i poufność przekazywanych nam danych osobowych są dla nas priorytetem.

Pilnujemy, aby podejmowane były wszystkie przydatne środki techniczne i organizacyjne uwzględniające charakter przekazywanych nam danych osobowych i ryzyka związane z ich przetwarzaniem.

Ma to na celu utrzymanie bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników oraz, w szczególności, zapobieżenie ich zniekształceniu, zniszczeniu, uszkodzeniu lub dostaniu się w ręce osób nieupoważnionych.

W tym celu wdrożyliśmy następujące środki techniczne:

 • szyfrowanie danych przesyłanych między witryną https://liberon.pl a odwiedzającymi ją osobami za pomocą certyfikatu SSL,
 • centralizacja zarządzania wszystkimi danymi osobowymi na jednej przeznaczonej do tego platformie.

Bezpieczeństwo i poufność danych osobowych zależy jednak także od stosowania dobrych praktyk przez wszystkich użytkowników. Dlatego też zachęcamy do zamykania okna przeglądarki po zakończeniu swojej sesji przeglądania, zwłaszcza jeśli dostęp do Internetu odbywa się na stanowisku informatycznym współdzielonym z innymi osobami oraz do unikania zapisywania swojego loginu i hasła w używanej przeglądarce. W ten sposób unika się sytuacji, w której inni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych osobowych innych użytkowników.

II. Polityka zarządzania plikami „cookie”

Termin „cookies” (ciasteczka) oznacza wszystkie pliki śledzące umieszczane w urządzeniu użytkownika podczas przeglądania witryny internetowej, odczytywania poczty elektronicznej, używania oprogramowania lub w szczególności aplikacji mobilnej. Chodzi tu o plik tekstowy, który witryna odwiedzona przez Użytkownika zapisuje na twardym dysku jego komputera lub w pamięci używanej przeglądarki. Plik „cookie” pozwala komputerowi przechowywać różne dane techniczne umożliwiające w ogólności kontrolę dostępu do naszych witryn (liczba odwiedzin, częstotliwość wyświetlania się baneru reklamowego, łączenie się z innymi witrynami itp.) lub indywidualne dostosowanie wyświetlanych stron na podstawie wcześniejszych interakcji Użytkownika z witryną.

Gdy Użytkownik porusza się po naszej witrynie, dotyczące tego informacje są zapisywane w plikach „cookie” zainstalowanych na komputerze, tablecie lub smartfonie użytkownika.

Ciasteczka odgrywają ważną rolę w poprawnym działaniu witryny. Pliki „cookie” są używane do przechowywania informacji dotyczących połączeń i umożliwiają zabezpieczenie połączenia, pozwalają też zbierać dane statystyczne w celu optymalizacji działania witryny i dostosowanie jej treści do zainteresowań Użytkownika.

I tak, gdy Użytkownik odwiedza naszą Witrynę po raz pierwszy i gdy tylko istnieje możliwość zainstalowania ciasteczek na terminalu użytkownika, w oknie otwierającym się na odwiedzanej stronie informujemy go o fakcie używania ciasteczek przez Witrynę. Z informacji tej Użytkownik może przejść do niniejszej Karty i zaakceptować lub odrzucić pliki „cookie”.

Zwracamy uwagę na fakt, że kontynuowanie poruszania się po Witrynie podczas wyświetlania się powyższego okna oznacza zgodę na używanie plików „cookie” przez naszą Witrynę. Użytkownik może jednak w każdej chwili zmienić parametry dotyczące plików „cookie”, a więc także treści, które będą od tego momentu użytkownikowi wyświetlane.

1 – Rodzaje plików „cookie”

Istnieje wiele rodzajów plików „cookie”. Pliki te umożliwiają dostęp, po ich zaakceptowaniu, do pewnej liczby funkcji.

Pliki „cookie” umieszczane na naszej witrynie przez spółkę V33:

Chodzi tu o pliki „cookie” umieszczane przez spółkę V33 na komputerze, tablecie lub smartfonie Użytkownika, w szczególności na potrzeby poruszania się po naszej Witrynie.

Podczas poruszania się Użytkownika po naszej witrynie komputer Użytkownika komunikuje się z serwerem, który dostarcza mu wszystkich żądanych zasobów, jednocześnie automatycznie rejestrując każdą operację w specjalnym pliku, w którym komputer Użytkownika jest identyfikowany poprzez jego adres IP. Przeglądarka użytkownika wysyła nam automatycznie pewne standardowe dane: oprócz adresu IP chodzi tu w szczególności o rodzaj używanej przeglądarki, jej funkcje, używany system operacyjny, identyfikatory witryn stron trzecich (Facebook, Twitter itp.), z poziomu których Użytkownik się ewentualnie połączył, jak również daty i godziny, w których Użytkownik wchodził na nasze witryny.

Dane te, a w szczególności adres IP, nie pozwalają nam zidentyfikować użytkownika jako konkretnej osoby.

Instalowane przez nas pliki „cookie” umożliwiają:

 • nadzorowanie ogólnej aktywności w naszej Witrynie, wychwytywanie błędów i czuwanie nad tym, aby witryna wykorzystywała odpowiednie zasoby sprzętowe;
 • opracowywanie statystyk i danych na temat ruchu i użytkowania różnych elementów składowych w naszej Witrynie;
 • dostosowanie sposobu prezentacji naszej Witryny do preferencji wyświetlania terminala Użytkownika (język elementów tekstowych, system operacyjny itp.);
 • ułatwianie przeglądania naszej Witryny poprzez wyeliminowanie konieczności podawania tych samych informacji przy każdym kolejnym wejściu lub poprzez indywidualne dostosowanie treści odpowiednio do preferencji lub zainteresowań Użytkownika;
 • poprawę ergonomii poruszania się po Witrynie oraz określenie zainteresowań internautów w ogólności.

Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić pliki „cookie” i ma w tej kwestii wolny wybór. Wystarczy zmienić niektóre parametry przeglądarki tak, aby pliki „cookie” były odrzucane lub aby przeglądarka ostrzegała o nich w przypadku zapisania pliku „cookie” w komputerze. Można też skasować pliki „cookie” przechowywane w komputerze, aby definitywnie usunąć zawarte w nich informacje.

Pliki „cookie” umieszczane w naszej Witrynie przez strony trzecie:

Emisja i używanie plików „cookie” przez strony trzecie podlega politykom ochrony prywatności przyjętym przez owe strony. Użytkownicy są przez nas informowani o przeznaczeniu plików „cookie”, o których istnieniu wiemy, oraz o dostępnych dla użytkownika sposobach dokonania wyboru w odniesieniu do powyższych plików „cookie”.

Pliki „cookie” służące do pomiaru liczby odwiedzających:

Do zbierania informacji o użytkowaniu naszej witryny przez użytkowników używamy usługi Google Analytics. Robimy to po to, aby:

 • ułatwić sobie pomiar i badanie skuteczności treści publikowanych w naszej Witrynie,
 • śledzić dane analityczne w naszych Witrynach oraz sposób korzystania z naszych Witryn przez Użytkowników,
 • ulepszyć usługi oferowane w naszych Witrynach.

Usługa Google Analytics zbiera informacje o stronach odwiedzanych przez Użytkownika oraz o spędzanym na nich czasie. Nie zbieramy informacji osobowych. Nie wyrażamy zgody na udostępnianie tych danych lub korzystanie z nich przez strony trzecie.

Aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować oferowane przez nas usługi, używamy usługi Hotjar. Hotjar jest usługą technologiczną pomagającą nam lepiej rozumieć wrażenia naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, które linki klikają, co lubią, a czego nie lubią itp.). Pozwala to nam budować i utrzymywać naszą usługę z jednoczesnym wykorzystaniem komentarzy użytkowników.

Hotjar używa plików „cookie” i innych technologii do zbierania danych na temat zachowań naszych użytkowników i ich urządzeń. Obejmuje to:

 • adres IP urządzenia (przetwarzany podczas sesji i przechowywany w postaci zanonimizowanej),
 • wielkość ekranu urządzenia, typ urządzenia (niepowtarzalne identyfikatory urządzenia),
 • informacje przeglądarki,
 • położenie geograficzne (tylko kraj).

Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w zanonimizowanym profilu użytkownika. Zgodnie z podpisaną umową, Hotjar nie ma prawa sprzedawać danych zbieranych w naszym imieniu.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, prosimy zapoznać się z częścią „Informacje o usłudze Hotjar” na oficjalnej witrynie Hotjar.

Czas działania plików „cookie”

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pliki „cookie” wykorzystywane w naszej Witrynie internetowej są przechowywane maksymalnie przez 13 miesięcy.

Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików „cookie”

Istnieją różne sposoby zarządzania plikami „cookie”. Użytkownik może tak ustawić parametry swojej przeglądarki, aby sygnalizowała ona pliki „cookie” umieszczane na komputerze, tablecie lub smartfonie Użytkownika i aby pytała o zgodę na nie.

Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić pliki „cookie”, rozpatrując każdy przypadek oddzielnie lub może je odrzucić w całości za jednym razem. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że ewentualna zmiana ustawień może również zmienić sposób poruszania się po Internecie w ogólności oraz warunki dostępu do niektórych usług, gdyż niektóre usługi mogą wymagać stosowania plików „cookie”. Ustawienia plików „cookie” mogą więc zablokować Użytkownikowi dostęp do niektórych funkcji Witryny. Użytkownik może dokonać wyboru w każdej chwili i może zmieniać swoje decyzje w odniesieniu do plików „cookie” zgodnie z podaną niżej procedurą.

Konfiguracja każdej przeglądarki jest inna. Jest ona opisana w menu pomocy przeglądarki, co pozwala zorientować się, jak zmienić ustawienia plików „cookie”, aby były one zgodne z preferencjami Użytkownika.

Wszystkie lub tylko część plików „cookie” w Witrynie można włączyć lub wyłączyć, klikając ten link: [Zarządzanie plikami „cookie”]

III. Aktualizowanie Karty

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszej Karty w dowolnym momencie, w całości lub w części, z uwzględnieniem modyfikacji i zmian wprowadzonych w naszych wewnętrznych procedurach i sposobach użytkowania. Te ostatnie będą zawsze dążyły do pełnej zgodności z ewentualnymi zmianami francuskich i europejskich przepisów i regulacji prawnych.

W celu lepszego poznania i zrozumienia sposobu wykorzystywania danych osobowych użytkowników zachęcamy użytkowników do regularnego zaglądania do niniejszej Karty, zwłaszcza zaś przed udostępnieniem swoich danych. Może się zdarzyć, że w regularnych odstępach czasu będziemy musieli prosić użytkowników o potwierdzanie znajomości niniejszej Karty.

Data aktualizacji i data ostatniego uaktualnienia niniejszej Karty: 29 lipca 2020 r.