Informacje prawne

Dostęp do witryny Libéron i jej użytkowanie podlegają poniższym informacjom prawnym oraz obowiązującym przepisom. Wchodząc na witrynę liberon.fr i korzystając z niej, potwierdzasz przyjęcie do wiadomości i akceptację niniejszych informacji prawnych, bez jakichkolwiek ograniczeń lub zastrzeżeń, oraz zobowiązujesz się do ich przestrzegania.

Niniejsze ogólne warunki użytkowania opisują warunki, na których spółka V 33 SA (właściciel marki Libéron), spółka akcyjna z zarządem i radą nadzorczą, zarejestrowana w Rejestrze działalności gospodarczej i spółek (RCS) w Lons-le-Saunier pod numerem 305 690 158, z siedzibą znajdującą się w La Muyre w gminie Domblans (39210), oferuje swoją witrynę internetową.
Warunki te określają prawa i obowiązki użytkownika usług oferowanych przez spółkę V33 w jej Witrynie.

Przed rozpoczęciem korzystania z usług polecamy uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami.

1. DEFINICJE

Termin „Warunki Użytkowania” oznacza niniejsze warunki, które mają na celu określić warunki korzystania z usługi.

Termin „Sieć społecznościowa” oznacza każdą usługę lub witrynę internetową, taką jak np. Facebook, która łączy Użytkownika z innymi użytkownikami.

Termin „Usługa” oznacza wszystkie usługi świadczone w Witrynie opisane w artykule 2 Warunków użytkowania.

Termin „Witryna” oznacza witrynę internetową Libéron dostępną pod adresem http://www.liberon.pl/ i/lub pod dowolnym innym adresem z innym rozszerzeniem, na którym oferowane są jej Usługi.

Termin „Użytkownik” oznacza każdą osobę, która zaakceptowała Warunki użytkowania, korzystając z Usługi i/lub według Warunków określonych w artykule 3 Warunków Użytkowania.


2. OPIS USŁUGI

Usługa umożliwia w szczególności:

(i) wyszukiwanie poprzez słowa kluczowe i wyświetlanie niektórych produktów Libéron z poziomu wyszukiwarki dostępnej w Witrynie;

(ii) uzyskiwanie informacji o produktach Libéron i instrukcji ich użytkowania poprzez pobieranie dokumentacji Libéron lub przeglądanie najczęściej zadawanych pytań (FAQ) dostępnych w Witrynie;

(vii) subskrybowanie listów informacyjnych i informacji handlowych Libéron;

(viii) kontaktowanie się z działem obsługi Libéron.


3. KORZYSTANIE Z USŁUGI

3.1. Akceptacja Warunków Użytkowania

Warunki Użytkowania zaczynają obowiązywać z datą ich udostępnienia online i mają zastosowanie od momentu pierwszego użycia Witryny przez Użytkownika. Użytkownik akceptuje przez to, od momentu owego pierwszego użycia Witryny, że dotyczą go, bez żadnych zastrzeżeń, prawa i obowiązki przewidziane w niniejszych Warunkach Użytkowania.

Do obowiązku Użytkownika, który nie zaakceptuje Warunków Użytkowania, należy niekorzystanie z Usługi.

Warunki Użytkowania mają zastosowanie przez cały okres używania Witryny aż do momentu zastąpienia ich nowymi ogólnymi warunkami użytkowania. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Usług. W takim przypadku ponosi on pełną odpowiedzialność za wcześniejsze korzystanie z Usług, a w szczególności za Treści, które mógł był publikować lub przekazywać za pośrednictwem Witryny.


4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

4.1. Korzystanie z usługi

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Witryny zgodnie z postanowieniami Warunków użytkowania.

W szczególności Użytkownik zobowiązuje się:

  • nie manipulować treściami Witryny za pomocą zautomatyzowanych żądań lub programów i nie podejmować działań, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie Witryny i/lub Usługi;
  • zachować poufność swojego loginu i hasła i nikomu ich nie udostępniać;
  • nie modyfikować, nie uzupełniać i nie kasować treści udostępnionych przez spółkę V33 w Witrynie;
  • nie powielać, przedstawiać lub publicznie przekazywać w jakikolwiek sposób treści prezentowanych w Witrynie Libéron inaczej niż poprzez narzędzia udostępnione w Witrynie;
  • nie wyodrębniać, wykorzystywać ponownie, przechowywać, kopiować, prezentować ani przechowywać, bezpośrednio lub pośrednio, na jakimkolwiek nośniku, w jakikolwiek sposób oraz w jakiejkolwiek formie, całości lub części treści prezentowanych w Witrynie stanowiących bazę danych chronioną przepisami prawa.

Użytkownik zobowiązuje się w ogólności, że nie będzie łamał przepisów i regulacji prawnych dotyczących Usługi, a w szczególności postanowień francuskiego Kodeksu własności intelektualnej.


5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ/GWARANCJA

W ogólności spółka V33 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedające się przewidzieć i/lub niebezpośrednie straty poniesione przez Użytkownika, takie jak m.in. utrata zysków, możliwości, dochodów, klientów, danych, wszelkie straty finansowe lub handlowe, wszelkie problemy handlowe lub jakiekolwiek straty niematerialne.

Spółka V33 nie może zagwarantować Użytkownikowi, że Witryna spełni dokładnie jego oczekiwania, ani że w czasie korzystania z Witryny nie pojawi się żaden błąd. Spółka V33 nie gwarantuje wiarygodności i dokładności informacji podawanych w Witrynie ani też odpowiedniości witryny do konkretnych zastosowań Użytkownika.

Obowiązkiem każdego Użytkownika jest więc weryfikacja oferowanych mu w ramach Usługi informacji przed ich wykorzystaniem, za co użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność.

W tym kontekście spółka V33 nie ponosi odpowiedzialności za wybory dokonywane przez Użytkowników na podstawie porad znalezionych przez Użytkowników w Witrynie.

W przypadku, gdyby strona trzecia dochodziła odpowiedzialności spółki V33 z tytułu niespełnienia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień Warunków użytkowania, spółka V33 będzie mogła włączyć Użytkownika do postępowania jako stronę.

Spółka V33 nie ponosi odpowiedzialności za trudności z transmisją danych lub, ogólniej, za jakiekolwiek zakłócenia w sieciach telekomunikacyjnych i w Internecie. Do Użytkownika należy dysponowanie niezbędnymi kompetencjami i środkami (na koszt użytkownika: dostęp do Internetu itp.) umożliwiającymi dostęp do różnych usług. Niezależnie od okoliczności dostęp do Witryny odbywa się pod wyłączną kontrolą użytkownika i na jego wyłączną odpowiedzialność.

Spółka V33 nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody doznane przez Użytkownika lub wszelkie strony trzecie w wyniku awarii (i) dostępu do witryny, (ii) sieci Internet, (iii) środków telekomunikacyjnych oraz (iv), bardziej ogólnie, jakichkolwiek kwestii, które nie zależą bezpośrednio i/lub wyłącznie od spółki V33 lub jakichkolwiek przypadków działania siły wyższej zgodnie z definicją przyjętą w orzecznictwie sądów francuskich.


6. DOSTĘP, MODYFIKOWANIE I ZMIANY USŁUG

Spółka V33 zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do Witryny lub dostępu do wszystkich lub niektórych usług świadczonych za jej pośrednictwem, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia, z przyczyn leżących poza kontrolą spółki lub z powodów technicznych związanych w szczególności z koniecznością aktualizowania lub modyfikowania usług lub zapewnienia konserwacji oraz, w ogólności, z jakichkolwiek innych przyczyn technicznych lub organizacyjnych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje tego typu przerw w dostępie do Witryny.

Spółka V33 zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń i/lub do modyfikowania Witryny lub sposobów dostępu do Usług, w szczególności w zakresie kwestii technicznych.

Ponadto spółka V33 zastrzega sobie prawo do definitywnego lub tymczasowego zaprzestania świadczenia jednej lub więcej usług dostępnych w całej Witrynie, bez konieczności przyznania Użytkownikowi jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.


7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Witryna oraz wszelkie jej elementy składowe (takie jak m.in. loga, marki, rysunki, modele, ilustracje, klipy dźwiękowe i pliki wideo, teksty, zdjęcia, szata graficzna, oprogramowanie, bazy danych, nazwy domeny, przy czym lista ta nie jest kompletna) stanowią wyłączną własność spółki V33 lub zostały jej wcześniej udostępnione do użytkowania.

Niniejsze Warunki Użytkowania nie powodują w jakikolwiek sposób przekazania praw własności intelektualnej elementów należących do spółki V33 na korzyść Użytkowników.

Wszelkie reprezentacje Witryny w jej całości lub części lub reprezentacje któregokolwiek z jej elementów składowych (takich jak marki V33 lub charakterystyczne znaki stosowane w celu wyróżnienia produktów V33), niezależnie od sposobu, w jaki jest to realizowane, bez uzyskania wcześniejszej wyraźnej i pisemnej zgody ze strony spółki V33 są zabronione i stanowiłyby wykroczenie w sensie francuskiego Kodeksu własności intelektualnej i jako takie podlegałyby karze.

Spółka V33 udziela natomiast Użytkownikom prawa niewyłącznego, osobistego i niezbywalnego dostępu do swojej Witryny w celu umożliwienia korzystania z niej w sposób zgodny z warunkami określonymi w niniejszych Warunkach Użytkowania.

Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać, bezpośrednio lub pośrednio, praw własności intelektualnej spółki V33. Nie wolno mu w jakikolwiek sposób wykorzystywać nazw, marek, log, oprogramowania, informacji, baz danych oraz jakichkolwiek przekazanych mu dokumentów, w ogólności w ramach realizacji niniejszych Warunków Użytkowania.


8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – PLIKI COOKIE

8.1. Dane osobowe

Witryna lub Aplikacja może zbierać dane osobowe dotyczące Użytkownika przy okazji otwarcia Konta lub każdorazowo podczas korzystania z Usługi. Dane osobowe są wówczas przetwarzane przez spółkę V33, która za powyższe przetwarzanie ponosi odpowiedzialność. Dane te będą używane wyłącznie do celów świadczenia usług przewidzianych w ramach działania Witryny lub do wysyłki listu informacyjnego (newslettera) lub ofert handlowych spółki V33.

Spółka V33 jest jedynym adresatem zebranych danych.

Użytkownicy mogą być również zachęcani, w grach konkursowych lub ankietach, do podawania swoich informacji kontaktowych i adresów elektronicznych. Formularzowi towarzyszy wówczas pole wyboru umożliwiające akceptację faktu, że dane te zostaną ponownie wykorzystane lub przekazane stronom trzecim (partnerom handlowym). W przypadku akceptacji spółka V33 zastrzega sobie prawo do poproszenia Użytkowników o wyrażenie zgody na przekazywanie im informacji lub ofert handlowych.

Poza tym Witryna zbiera dane połączeniowe dotyczące Konta Użytkownika. Dane te są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. W żadnym wypadku dane te nie zostaną przekazane lub sprzedane stronom trzecim.

Zgodnie z francuską ustawą z 6 stycznia 1978 r. zmienioną ustawą z 6 sierpnia 2004 r. zwaną „Ustawą o informatyce i swobodach”, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do informacji, sprzeciwu, dostępu oraz poprawiania informacji dotyczących jego osoby. Każdy Użytkownik, który chciałby skorzystać z tego prawa i otrzymać informacje dotyczące swojej osoby, powinien napisać do Działu Danych Osobowych spółki V33, na adres: V33 SA, La Myure à Domblans (39210), Francja.

8.2. Pliki cookie (ciasteczka)

Witryna zastrzega sobie prawo do umieszczania na komputerze Użytkownika plików „cookie” oraz do uzyskiwania do nich dostępu. „Ciasteczka” służą do ułatwiania i ulepszania świadczenia usługi, w szczególności poprzez: (i) umożliwianie identyfikacji komputera Użytkownika podczas każdych odwiedzin witryny, (ii) lokalizowanie komputera w celu wyszukania dystrybutora produktów oferowanych przez spółkę V33, (iii) tworzenie statystyk połączenia oraz (iv) sugerowanie użytkownikowi treści lub produktów, które mogłyby być dla niego odpowiednie.

Pliki „cookie” zapisują odwiedzane strony wraz z datą i godziną odwiedzin. Nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika.

Pliki „cookie” są przechowywane na twardym dysku komputera Użytkownika przez 13 miesięcy.

Użytkownik może sprzeciwić się zapisywaniu plików „cookie” poprzez:

  • kliknięcie opcji „Więcej informacji” na pasku powiadomienia o plików „cookie” dostępnym na stronie głównej Witryny V33,
  • skonfigurowanie swojej przeglądarki zgodnie z jej instrukcjami.

Użytkownik może również wybrać opcję kasowania ich na końcu każdej sesji przeglądania. Użytkownik musi jednak mieć świadomość, że cała Witryna lub jej część i/lub świadczone Usługi mogą nie działać w przypadku usunięcia lub odrzucenia ciasteczek przez Użytkownika.


9. CZAS TRWANIA/REALIZACJA

Korzystanie z Konta Użytkownika i powiązanych z nim funkcji jest oferowane na czas nieokreślony, do momentu zakończenia umowy przez którąś ze stron.

Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać używania Konta i zażądać jego skasowania.

Ponadto, w przypadku niewywiązania się przez Użytkownika z któregoś z obowiązków przewidzianych w niniejszych Warunkach Użytkowania spółka V33 zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, bez wcześniejszego powiadomienia drogą korespondencyjną lub elektroniczną, bez formalności prawnych i bez jakiegokolwiek odszkodowania oraz bez ponoszenia przez V33 jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.


10. RÓŻNE

10.1. Zmiany w Warunkach Użytkowania

Spółka V33 zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w niniejszych Warunkach Użytkowania, pod warunkiem jednak powiadomienia o tym Użytkowników wszystkimi kanałami dostępnymi w Witrynie lub w Aplikacji. Powyższe zmiany wchodzą w życie z datą ich udostępnienia online i mają zastosowanie od daty pierwszego skorzystania z Usługi przez Użytkownika.

W przypadku kontynuowania przez Użytkownika korzystania z Usługi po powiadomieniu o zmianie Warunków Użytkowania przyjmuje się, że użytkownik przeczytał, zrozumiał i akceptuje nowe Warunki Użytkowania i że będzie ich w pełni przestrzegał.

10.2. Powiadomienie

Użytkownik, który chciałby powiadomić o zmianie adresu swojej poczty elektronicznej, zadać pytanie, złożyć reklamację dotyczącą swojego Konta Użytkownika, zasygnalizować problem techniczny lub przekazać jakąkolwiek informację, o której sądzi, że będzie istotna w odniesieniu do Witryny lub Aplikacji, proszony jest o wysłanie stosownej wiadomości elektronicznej na adres: info.fr@v33.com.

10.3. Unieważnienie

Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków Użytkowania okaże się nieważne wskutek obowiązującego przepisu prawa lub definitywnego umocnienia się decyzji sądu, postanowienie takie traci moc i uznaje się je za niebyłe, jednak bez unieważniania ani zmieniania ważności pozostałych zapisów.

10.4. Obowiązujące prawo

Warunki użytkowania podlegają przepisom prawa francuskiego.

10.5. Prawa własności dotyczące zdjęć

Shutterstock

http://www.shutterstock.com/fr/